Wishlist
Wishlist

Reklamačný řád

1.Povinnosti prodávajícího při prodeji a práva kupujícího při nákupu

Prodávající zodpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. V případě, že zboží nemá požadovanou jakost, množství, míru, nebo hmotnost, považuje se za vadné.

Zboží musí být bez vad a musí odpovídat příslušným normám. Zboží je při dopravě bezpečně zabalené v obalovém materiálu.

Prodávající zodpovídá za vady, které má prodávané zboží při jeho převzetí, a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční lhůtě.

Kupující je oprávněný zboží reklamovat, pokud se na něm vyskytne závada.

Zodpovědný zaměstnanec prodávajícího je povinný po přezkoumání rozhodnout o reklamaci do 5 pracovních dnů. Pokud se jedná o viditelné vady, rozhodne o reklamaci ihned.

Prodávající je povinný vyřešit reklamaci zboží do 30 dnů po uplynutí reklamace, pokud se nedohodne s kupujícím na delší lhůtě.

Kupující nemá nárok na reklamování vad, na které byla poskytnuta sleva, a o kterých ho prodávající informoval.

Kupující ze Slovenské republiky má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 7 dnů od data doručení v neporušeném stavu včetně obalu a dokladů, které byly dodané společně se zbožím. Kupující z České republiky má toto právo do 14 dnů od data doručení zboží. V obou případech se výše uvedené týká jen, pokud je kupující v postavení spotřebitele.

2.Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné   odstranění vady.

Při přebírání zboží vždy překontrolujte stav obalu, a v případě jeho poškození, překontrolujte zboží. Pokud zjistíte mechanické poškození zboží, zboží nepřebírejte, nýbrž sepište s kurýrem, resp. zaměstnancem pošty, protokol o škodě. O takovéto situaci nás bezodkladně informujte.

Pokud zjistíte nekompletnost dodávky, nebo mechanické poškození zapříčiněné dopravou až po rozbalení zboží, případně při prvém použití (do 3 dnů od doručení), okamžitě nám tuto skutečnost nahlašte. Později nebude reklamace mechanického poškození zapříčiněné dopravou uznána.

Při osobním odběru je kupující povinen překontrolovat obsah balení okamžitě, dodatečné reklamace nemusí být akceptovány.

Kupující není oprávněný až do vyřešení reklamace s vadným výrobkem jakýmkoliv způsobem nakládat.

Reklamaci je kupující povinen uplatnit písemně, a to zasláním e-mailu na adresu [email protected], nebo zasláním dopisu na adresu prodávajícího:

 

ANilab s.r.o.
Suché 1
071 01
Slovensko
+421 903 447 205

Oznámení o reklamaci musí obsahovat:

číslo vaší objednávky, případně číslo daňového dokladu

přesný název výrobku a jeho specifikaci

popis závady

a případnou fotodokumetaci.

3.Záruční lhůta

Zákonná záruční lhůta je 24 měsíců. Pokud má zboží delší záruční lhůtu, je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji zboží řádně vyplněný a potvrzený záruční list, ve kterém jsou uvedeny podmínky a rozsah záruky. Zboží může mít vzhledem ke svému specifickému charakteru, resp. složení, i kratší záručné dobu, která je vždy uvedena na etiketě/obalu zboží – datum minimální trvanlivosti.

Jestliže jde o vady, které se vyskytnou po nákupu zboží, je třeba je vytknout bez zbytečného odkladu do 6 měsíců od zjištění vady, nejpozději do uplynutí záruční doby. Po uplynutí záruční doby, právo na reklamaci zanikne.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé přirozeným, nebo nadměrně znečištěným zbožím, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá, nebo skladuje.

Záruka se nevztahuje také na škody vzniklé v důsledku živelní události, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neovyklých podmínkách.

4.Vyřízení reklamace

Vzhledem ke specifičnosti prodávaného zboží se každá reklamace bez ohledu na to, jestli jde o odstranitelné vady, nebo neodstranitelné vady, vyřídí výměnou vadného zboží za zboží bez vady. Pokud výměna vadného zboží za bezchybné ze strany prodávajícího není možná, může kupující požadovat zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz.

V případě, že kupující požaduje slevu, může být reklamace vyřízená jejím poskytnutím. Sleva na zboží je poskytována tehdy, když se jedná o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží podle jeho určení. Při určování výše slevy se přihlíží na rozsah vady reklamovaného zboží.

5.Závěrečné ustnanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 25. 5. 2017.

Košík 0