Wishlist
Wishlist

Obchodní podmienky

1.Vymezení pojmů

prodávající – provozovatel internetového obchodu anilab.sk

kupující – fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím

zboží – produkty nebo služby v nabíce internetového obchodu anilab.sk

objednávka – kupní smlouva, na základě které je realizovaný prodej zboží

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě, případně při objednání zboží telefonicky nebo e-mailem. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami internetového obchodu anilab.sk. Obchodní podmínky jsou nedělitelnou součástí zrealizované objednávky, tedy kupní smlouvy.

3. Dodací lhůty

Dodací lhůty jsou pro různé druhy zboží různé. Termín dodání nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověřování objednávky. Obecně je termín odeslání zboží do 5 pracovních dnů od data ověření objednávky. Ve výjimečných případech, pokud některé druhy zboží nejsou skladem a nejsou k dispozici ani u výrobců či dovozců, může být dodací lhůta delší.

  • Storno objednávky
  • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, a to do doby expedice objednaného zboží ze skladu anilab.sk e-mailom na adresu [email protected]. Informace o expedici zboží bude kupujícímu odeslaná e-mailem, nebo oznámená telefonicky. Kupující je povinný v oznámení o stornu objednávky uvést číslo objednávky, jméno, e-mail, a popis objednaného zboží. V případě storna objednávky, uvedeného v bodu a) tohoto článku, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné storno poplatky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu, nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí zpět zaplacenou kupní cenu, nebo její část, ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.
  • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část, v případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé, nebo zavádějící osobní údaje, nebo v případě, že se zboží již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila jeho velkoobchodní cena.  V takovém případě bude neodkladně informovat kupujícího za účelem dohody dalšího postupu. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky, související se zrušením objednávky. V případě, že kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu, nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí zpět již zaplacenou kupní cenu, nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí zpět již zaplacenou kupní cenu, nebo její část, ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

4.Odstoupení od kupní smlouvy

a) Kupující, který nekupuje zboží pro podnikatelskou činnost, má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 7 dnů od převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem, jako je obvyklé při nákupu v “kameném” obchodě. Vyzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně ho vrátit prodávajícímu. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují následující podmínky:

-záměr odstoupit od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu co nejdříve, a to písemně e-mailom na [email protected], nebo poštou na naší adresu, společně se zbožím, návodem (pokud je součástí balení), kopií faktury, dokladem o zaplacení a číslem bankovního účtu z důvodu vrácení peněz.

-zboží zašle kupující doporučeně a pojištěné, ne však na dobírku.

b)V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použité a není poškozené, anebo neúplné, vrátí prodávají kupujícímu již zaplacenou kupní smlouvu ve lhůtě 7 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží prodávajícímu, bezhotovostním převodem na účet kupujícího, určený kupujícím. Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující společně se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložení nákladů, v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží platí kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně odpovídá kvalitativním požadavkům a současně nebylo vadné. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné, nebo podobné charakteristiky, která je uvedená v nabídce zboží na internetu prodávajícího.

c)V případě, že kupující odstoupí od smlouvy v souladu s bodem 4a) těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, které je použité a je poškozené nebo neúplné, má prodávající nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu.

d)V případě, že kupující nesplní povinnost uvedenou v bodě 4a) těchto obchodních podmínek, odstoupení od kupní smouvy je neplatné a neúčinné a prodávající není povinný vrátit kupujícímu kupní cenu a součastně má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

e)Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud je se zbožím poskytnut dárek, a pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, kupující je povinen společně s vráceným zbožím vrátit I poskytnutý dárek. V případě, že si kupující dárek ponechá, bude mu fakturována cena za dárek podle platného ceníku, uvedeného na anilab.sk. Úhrada faktury proběhne započtením, to znamená, že prodávající vrátí úhradu za zboží, z které odečte cenu za příslušný dárek. Poskytnutý dárek si kupující může ponechat, pokud vrací jen část zboží, ale přitom splní podmínku pro získání dárku.

f)Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě zboží zhotoveného podle specifických požadavků spotřebitele, nebo zboží určeného zvášť pro jednoho spotřebitele, nebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnosti není možné vrátit.

5.Dodací podmínky

a)Dodání objednaného zboží bude realizované v co nejkratším termínu, podle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího. V případě delší dodací lhůty bude prodávající kupujícího o této skutečnost neodkladně informovat.

b)Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno kupujícím při objednávce zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží).

c)Kupující je povinen převzít zboží v místě, které uvedl v objednávce. O termínu dodání je povinen prodávající informovat kupujícího budˇe-mailem nebo telefonicky.

6.Poplatky za přepravu

a)Způsob platby si kupující vybere při objednávce zboží označením zvolené možnosti.

b)Při objednávce do zahraničí prodávající vypočítá poštovné individuálně, podle hmotnosti zásilky a státu určení zásilky. Při zásilce do zahraničí je platbu nutné uhradit předem, na základě prodávajícím zaslané proforma faktury.

7. Reklamace

a) Všeobecně je záruční doba u spotřebitelských smluv stanovena 24 měsíců. Spotřebitelem je osoba, která při uzavření a plnění spotřebitelské smlouvy nepodniká v oblasti předmětu smlouvy. Reklamovat je možné jen produkt zakoupený a zaplacený u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit (pokud to charakter zboží umožňuje – zaslané zboží) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozený, v originálním balení, včetně manuálů, faktury, nebo jiného dokladu o zaplacení zboží prodávajícímu.

b) Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozem výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele, nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl provedený zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou rovněž vyňaté chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.

c) V případě uplatnění reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu, a jakým způsobem se projevuje. Na základě této informace se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

8. Závěrečné ustanovení

Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušné ustanovení občanského zákoníku, zákona o elektronickém obchodu, zákona o státní kontrole vnitřního obchodu ve věcech ochrany spotřebitele. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanovenímí obchodního zákoníku nebo občanského zákoníku. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. V případě jakýchkoliv otázek, nám napište prostřednictvím e-mailu, případně se s námi spojte telefonicky.

Košík 0